Taken vrijwilligers speeltuin

Wat is precies de taak van een vrijwilligers van een vereniging/stichting/vrijwilligersgroep/school die een overeenkomst met de gemeente heeft getekend?

Dagelijks toezicht:
Vrijwilligers moeten regelmatig in de gaten houden in welke staat de speeltoestellen zich bevinden. Dit houdt in dat zij ongeveer een keer in de week kijken of er gevaarlijke situaties zijn ontstaan door weersomstandigheden, vandalisme of gebruik. Glasscherven en ander gevaarlijk vuil moet meteen worden opgeruimd.
Vrijwilligers zullen, voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is, ten aanzien van elke ontstane situatie die risico's voor de veiligheid met zich meebrengt, de gemeente inlichten.
Als sprake is van vandalisme dan meld de contactpersoon dit bij de gemeente via gemeente@middendrenthe.nl.
Hetzelfde doen zij als er een ongeluk is gebeurd.
Eventueel kan een formulier worden gebruikt, zie deze website onder GEMEENTE/FORMULIEREN.

Tweemaandelijkse inspectie:
Eénmaal per twee maanden meldt de contactpersoon aan de gemeente of er bijzonderhden zijn. Elke eerste week van elke oneven maand moet deze informatie naar de gemeente worden gestuurd. Dit kan worden gemaild naar gemeente@middendrenthe.nl of worden ingevult of het digitale formulier via de toegemailde link.

Ten eerste wordt gekeken of er zwerfvuil aanwezig is, of er bijgemaaid moet worden; en of de ondergrond onder de speeltoestellen nog egaal is. Is hiermee iets niet in orde, dan kunnen vrijwilligers dit zelf verhelpen. Vervolgens controleert u of de ondergrond onder de speeltoestellen, zogenaamde valdempende ondergronden van zand of houtsnippers, voldoende is. Dit moet een voldoende laagdikte hebben en los zijn qua structuur. Als dit niet voldoende is, geeft u dit door aan de gemeente, die levert dan het bodemmateriaal. De vrijwilligers zorgen zelf voor het bijvullen of vervangen. Als snoeiwerk nodig is geeft u dit door aan de gemeente. In overleg kunt u zelf ook snoeiwerkzaamheden verrichten.

Ten tweede wordt gekeken of er sprake is van vandalisme of gebreken en controleert de contactpersoon of stabiliteit en de sterkte van de toestellen nog goed is. Daarbij kan gedacht worden aan: staat het toestel nog vast, zijn er onderdelen los gaan zitten, zijn er scherpe randen of punten, zijn er planken doorgerot, zijn er splinters of andere delen waar kinderen zich aan kunnen verwonden, enzovoorts. Worden er dergelijke zaken geconstateerd die niet goed zijn dan geeft u dit door. 

Onderhoud:
De gemeente zorgt ervoor dat het gras gemaaid wordt, inclusief het gras op voor de grote maaier moeilijk te bereiken. (dit heet bijmaaien). Het bijmaaien door de gemeente gebeurt maar enkele keren per jaar. Vrijwilligers kunnen dit eventueel vaker bijmaaien.
Vrijwilligers ruimen zwerfvuil op, legen de afvalbakken en verwijderen glas e.d..

Als er nieuw zandbakzand nodig is, wordt dit doorgegeven aan de gemeente, die het nieuwe zand levert. De gemeente levert dit af op een logische plek, zoals aangegeven door de vrijwilligers. Het daadwerkelijk bijvullen en vervangen wordt gedaan door vrijwilligers. Het bijvullen van zandbakken gebeurt naar behoefte.

Naar aanleiding van wat er bij de grote inspecties geconstateerd wordt, moeten bepaalde maatregelen worden getroffen. Het groot onderhoud en reparaties wordt door de gemeente gedaan. En ook periodiek onderhoud van het groen wordt door de gemeente/Alescon verzorgd.
Vrijwilligers zorgen voor allerlei klein onderhoud, zoals vernieuwen van verflagen, schoon en netjes houden van de speeltoestellen en -gelegenheid, verzorgen van de schokdempende ondergronden, e.d.

Wijzigingen:
Wanneer er een andere contactpersoon is, dan kan dit doorgegeven worden met een wijzigingsformulier dat tevens te vinden is op deze website onder GEMEENTE/FORMULIEREN. Dit kan worden verstuurd of gemaild naar de gemeente. Als er andere zaken gewijzigd zijn dan op het formulier staan, zoals een ander rekeningnummer, dan kunt u dit toevoegen.